prosessi_200px

Prosessi

talous_200px

Talous

ymparisto_energia_200px

Ympäristö ja energia

sisailma_200px

Sisäilma ja
terveellisyys

innovaatiot_200px

Innovaatiot

Tervetuloa tarkastelemaan ”Kriteeristö toimisto- ja palvelurakennuksille 2016” -kokonaisuutta otsikkotasolla! Kriteeristön yleiskatsauksesta selviää käsiteltävät aihealueet kriteereittäin ja niihin liittyvät painoarvot. Kokonaispistemäärä on 100 pistettä, lisäksi on mahdollista saavuttaa 10 lisäpistettä mahdollisista innovaatioista.

Kriteeristössä on pakollisia osa-alueita, jotka on esitetty ohessa vähimmäisvaatimuksina:

Luokitusasteikko Vaatimustaso/pisteet Kriteerien vähimmäisvaatimukset
Ei tähtiä 0 pistettä ei vähimmäisvaatimuksia
1 tähti 25 pistettä ei vähimmäisvaatimuksia
2 tähteä 40 pistettä Kosteus (P2.1 ja P2.2) 50%(työmaan perusvaatimukset)
  Sisäilma(S1.1, S1.2) 50% ja (S1.4)
3 tähteä 55 pistettä + Y2.1 40% (Energiatodistus B-luokka)
  +P1.2 75% (TATE toiminnanvarmistus)
  + Y1.1 30% (Hiilijalanjälki säästö 20%)
4 tähteä 70 pistettä + Y1.1 50% (Hiilijalanjälki säästö)
5 tähteä 85 pistettä + Vain käyttöjakson varmennuksen kautta
100 pistettä

PROSESSI

P1.1 Luokitustavoitteen ohjaus ja hallinta 0/100% MAX. 3 PISTETTÄ

Hankkeen ympäristötavoitteiden systemaattisella tarkastuksella suunnitteluvaiheessa perustuen suunnittelu- ja urakka-aineistoon voidaan varmistaa tavoitteen saavuttaminen myös lopputuloksessa.

P1.2Talotekninen toiminnanvarmistus ja valvonta 0/100% MAX 3 PISTETTÄ

Toteutetaan talotekninen valvonta laajasti järjestelmien välillä ja valmistaudutaan käyttöönottoon jo suunnitteluvaiheessa.

P1.3 Käytön opastus 0/100 % MAX 2 PISTETTÄ

Varmistetaan rakennuksen suunnitellun mukainen käyttö edistämällä sujuvaa tiedonsiirtoa ja opastusta.

P2.1 Kosteusteknisten riskien hallinta suunnittelussa 0/25/75/100%  MAX. 4 PISTETTÄ

Tunnistetaan suunnittelussa kohteen kosteusriskit ja hallitaan riskit varmistamalla suunnitteluratkaisujen toimivuus.

P2.2 Työmaan kosteudenhallinta 0/75/100% MAX. 6 PISTETTÄ

Työmaan aikaisella kosteusteknisten riskien hallinnalla ja laadukkaalla rakentamisella voidaan ehkäistä käytön aikaisia kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia.

P3.1 Työmaan ympäristövaikutukset 0/50/100% MAX 3 PISTETTÄ

Työmaan vaikutusten ja riskien hallinta työmaan aikana.

P3.2 Työmaan puhtaudenhallinta 0/75/100% MAX 2 PISTETTÄ

Minimoidaan järjestelmiin ja tiloihin rakentamisen jälkeen jäävän pölyn määrä toteuttamalla hyvää työmaan pölynhallintaa.

TALOUS

T1.1 Elinkaarikustannukset 0/25/50/75/100%  MAX 3 PISTETTÄ

Elinkaari- ja ylläpitokustannusten huomiointi hankkeessa edistää rakennuksen käytön ajan kustannusten ja ylläpidettävyyden huomiointia suunnittelussa.

T2.1 Kulutuskestävyys 0/100%  MAX 3 PISTETTÄ

Varmistetaan suunnitteluratkaisuin rakennuksen yhteistilojen kestävyys tavanomaista henkilö- ja tavaraliikennettä vastaan.

T2.2 Ylläpidettävyys 0/50/100%  MAX 4 PISTETTÄ

Varmistetaan rakennuksen riittävä huollettavuus, huoltoreitit ja ylläpidon kannalta ongelmallisten ratkaisujen välttäminen

T2.3 Muuntojoustavuus 0/25/50/75/100%  MAX 2 PISTETTÄ

Rakennuksen muunneltavuuden huomiointi SUKE menettelyn mukaisesti.

YMPÄRISTÖ JA ENERGIA

Y1.1 Elinkaaren hiilijalanjälki 0/15/25/30/40/45/55/60/70/75/85/100%  MAX 12 PISTETTÄ

Rakennuksen hiilijalanjäljen kautta mitataan rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen säästöjä suhteessa tavanomaiseen rakentamiseen.

Y2.1Energiatehokkuus 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100%  MAX 8 PISTETTÄ

Kohteen energiatehokkuuden arviointi perustuen energiatodistuksen mukaiseen arvosanaan.

Y2.2 Energiankäytön mittaus 0/25/50/75/100%  MAX 3 PISTETTÄ

Kattavat kulutusmittaukset erityisjärjestelmien toimintokohtaiset mittaukset mahdollistavat rakennuksen energiankäytön tehokkaan seurannan ja puuttumisen järjestelmien toiminnan ongelmiin.

Y2.3 Tavoitekulutuksen laskenta 0/50/100%  MAX 3 PISTETTÄ

Energiankulutustavoitteiden järjestelmätasoiset tavoitteet antavat konkreettisen odotustason kohteen käytön aikaiselle energiankulutukselle ja yhdessä energiamittaroinnin kanssa nopeuttavat reagointia järjestelmien toiminnan puutteisiin.

Y2.4 Järjestelmien tehokkuus 0/ 100%  MAX 2 PISTETTÄ

Energiatodistuksen ulkopuolisten järjestelmien energiatehokkuus ja ohjaukset vastaavat hyviä käytäntöjä.

Y3.1 Vedenkäytön tehokkuus 0/100%  MAX 3 PISTETTÄ

Varmistetaan teknisten järjestelmien valinnalla, ettei rakennuksessa ole tarpeettoman suurta vedenkulutusta.

Y4.1 Viherrakentaminen ja hulevesien hallinta 0/50/100 %  MAX 2 PISTETTÄ

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja maaperän toiminnan ja kasvillisuuden elinvoimaisuuden turvaaminen ja paikallisten maiseman ominaispiirteiden huomiointi huomioiden hulevesien hallintaan liittyvät rakenteet.

Y4.2 Pyöräilyn ja kävelyn turvallisuus ja suosiminen 0/50/100% MAX 2 PISTETTÄ

Varmistetaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden turvallisuus tontilla. Edistetään pyöräilyä ja kävelyä toteuttamalla laadukkaat pyöräsäilytystilat ja sosiaalitilat.

SISÄILMA JA TERVEELLISYYS

S1.1 Lämpöolosuhteet 0/50/100 % MAX 6 PISTETTÄ

Hyvät lämpöolosuhteet vaikuttavat merkittävästi työtehokkuuteen ja jaksamiseen tiloissa.

S1.2 Sisäilman laatu 0/50/100 %  MAX 7 PISTETTÄ

Hyvä sisäilman laatu ja riittävä ilmanvaihto takaavat käyttäjille terveellisen sisäilmaston ja vähentävät rakennusperäisten sairauksien riskiä.

S1.3 Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet 0/50/100% MAX 2 PISTETTÄ

Henkilökohtaisiin mieltymyksiin sopivat lämpö- ja valaistusolosuhteet lisäävät joustavuutta ja parantavat käyttäjien tyytyväisyyttä.

S1.4 Materiaalien emissiot 0/100% MAX 3 PISTETTÄ

Sisätiloissa käytettyjen materiaalien päästöjen vähentäminen vähentää käyttäjien kokemia oireita ja herkistymisiä.

S2.1 Luonnonvalon määrä 0/100%  MAX 4 PISTETTÄ

Luonnonvalolla tiloissa on positiivisia vaikutuksia käyttäjiin parantaen muun muassa käyttäjien vireystilaa.

S2.2 Valaistuksen laatu 0/100%  MAX 2 PISTETTÄ

Riittävä valon määrä ja valaistuksen hyvä laatu takaavat turvallisen ja silmiä väsyttämättömän työskentelyn.

S3.1 Tila-akustiikka 0/50/100 %  MAX 3 PISTETTÄ

Hyvä tila-akustiikka takaa luonnollisen toimintaympäristön ja tukee käyttäjän toimintoja.

S3.2 Ääneneristävyys 0/100% MAX 3 PISTETTÄ

Hyvä rakenteiden ääneneristävyys pienentää tiloista toisiin kuuluvia ääniä ja vähentää käyttäjän kokemia häiriöitä.

INNOVAATIOT

I1.1 Innovaatiot 0/20/40/60/80/100 %  MAX 10 PISTETTÄ

Mahdollistetaan luokitussisällön ulkopuolisten innovaatioiden hyväksyntä sekä kriteereihin liittyen vaatimusten selkeän ylityksen palkitseminen.